•  

  Asgard Gaming Stadgar 2016 / 2017

  §1 Föreningens namn

  • Föreningens namn är Asgard Gaming

   

  §2 Föreningens säte

  • Styrelsen har sitt säte i Nässjö

   

  §3 Föreningsform

  • Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till SESUS.

   

  §4 Ändamål

  Föreningens ändamål är att bedriva verksamhet kopplade till datorspelande i skandinavien.
  Och att utveckla verksamheten inom datorspel och att främja föreningens medlemmar och
  ombesörja dess verksamhet.

  Verksamheter kan innefatta olika former av IRL träffar, studiecirklar och sammankomster för att främja föreningens aktiviteter, samt
  och i övrigt bedriva verksamhet som gagnar ovan nämnda
  ändamål.

   

   

  §5 Oberoende

  • Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

   

  §6 Verksamhetsår

  • Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

   

  §7 Medlemskap

  Medlemskap beviljas den som betalt medlemsavgift, och ställer sig bakom stadgar och syften samt uppfyller kraven för medlemskap i föreningen.
  Som medlem antas person som äro fyllda 18 år boende
  i skandinavien och eller har mycket goda kunskaper i skandinaviska språk. Undantag kan göras på personer som är 17år fyllda om föreningen godkänner denne. Intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift och, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen antas som medlem. Avgiftens storlek beslutas av årsmötet.

   

  §8 Utträde

  Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
  Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
  Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

   

  §9. Uteslutning m m

  Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter,
  motarbetat föreni
  ngens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen genom att sprida dålig stämning eller uppvigla medlemmarna emot varandra.
  Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 7 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
  I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta föröverklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen via epost tillställas den berörde.

  Beslut om avstängning eller varning fattas av föreningens styrelse i samråd med klagomålskommiiten där då samtliga har en röst per position. Beslut skall av den berörde överklagas inom tre veckor. Avstängningen eller varningen skall sedan tas upp av årsmötet eller av särskilt kallat medlemsmöte, som beslutar om uteslutning och om varning skall kvarstå.

   

  §10. Upplösning av föreningen

  För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte. Föreningen kan inte upplösas så länge minst åtta medlemmar vägrar att godkänna upplösningen. Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Om upplösning av föreningen ska behandlas måste detta framgå av kallelsen till årsmötet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar såväl fysiska som ekonomiska tillgångar skall användas till bestämt ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras. Föreningens tillgångar skall vid en upplösning av föreningen doneras till lämplig välgörenhetsorganisation att bestämmasav sittande styrelse, den sittande styrelsen ombesörjer att donationen genomförs och att föreningens konton osv osv avslutas.

   

  §11 Styrelsen

  Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare samt max 5 ledarmöter. Vid samlingar av styrelsen krävs minsta antalet fem stycken för att vara beslutsfattande. Styrelsens medlemmar innehar en röst att lägga vid omröstningar. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs av årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen. ( som varit betalande medlem under minst ett år)
   

  §12. Styrelsens åligganden

  När årsmöte eller medlemsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ, och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

  • Verkställa av årsmötet fattade beslut,

  • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

  • Ansvara för och förvalta föreningens medel,

  • Tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt §13

  • Förbereda årsmöte.

  • Förbereda styrelsens sammanträden och föreningensmöten

  • Föra protokoll över styrelsens sammanträden

  • Se till att föreningens handlingar hålls ordnadeoch förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras

  • Se till att fattade beslut har verkställts

  • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

  • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen

  • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och organisationer m.fl

  • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper

  • Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar

  • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning

  • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid

   

   

  §13 Medlems rättigheter och skyldigheter

  Medlem

  • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

  • Har rätt till information om föreningens angelägenheter

  • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan

  • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

  • Skall betala medlemsavgift samt de avgifter som beslutats av årsmötet

  • Medlem som besitter föreningens egendom och på oaktsamt eller med uppsåt sätt förverkar detta blir ersättningsskyldig för den aktuella egendomen, såväl fysisk så väl som immateriella egendom.

   

  §14 Revisorer

  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

  Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

   

  §15 Valberedning

  För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

   

  §16 Rösträtt

  Endast fullt betalande medlem har rösträtt på årsmöte, eller om medlemskapet är gratis. Endast närvarande medlem har rösträtt. Endast medlem som har varit medlem i föreningen 24 timmar har rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. På styrelsemöten krävs minst fem styrelseledarmöten för att vara beslutskraftig.

   

  §17 Röstetal

  Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

   

  §18 Beslutande organ

  Föreningens beslutande organ är främst årsmötet, därefter medlemsmötet och slutligen styrelsen.

   

  §19 Ärenden vid årsmötet

  Vid årsmötet skall följande behandlas och protokoll

  Föras:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.

  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

  5. Fastställande av föredragningslista.

  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

  B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

  9. Fastställande av medlemsavgifter.

  10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

  11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tidinkomna motioner.

  12. Val av

  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

  B) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;

  c) revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.

  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

  d) Eventuella andra poster, exempelvis valberedning

  13. Övriga frågor.

  Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

  §20 Extra årsmöte

  Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsenkalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extraårsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås på hemsidan eller på annan lämplig plats tex forum.

  På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas

  §21 Behandling av personuppgifter

  Medlemmarnas personuppgifter är konfidentiella och får bara behandlas av styrelsen och av styrelsen utsedda personer så som poster där tillgång till medlemmarnas uppgifter är viktiga att kunna tillgå. Även revisorer har rätt att få tillgång till medlemslistor.

  §22 Stadge ändring

  Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

  För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

  Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på ordinarie årsmöte.)